سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

منصور شجاعی –

چکیده:

هرساله مقدارزیادی خاک ازسطح حوضه هاتوسط عامل آب به قسمتهای پایین دست انتقال یافته وضمن محدود سازی منابع آب وخاک،مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را پدید م ی آورد وبه منظوربرآورد علمی،تجربی ودقیق بیلان آبی ( حجم نزولات جو ی،جریان های سطحی،نفوذپذیری وتبخیروتعرق پتانسیل ) ومیزان تولید رسوب درحوضه،کنترل این فرایندهاامری ضروری است لذابرای برآورد کمی وکیفی عوامل مؤثردربیلان آبی ومقادیررسوب بر جا مانده . ضمن بازدیدهای صحرایی وکسب اطلاعات وتحقیقات محلی بااستفاده ازروشهای مختلف به بررسی عوامل گوناگون فیزیکی پرداخته شده است .
– حوضه هلاغره بخشی ازحوضه آبریزسد گلپایگان وازتوابع شهرستان داران در ۳۰ کیلو متری شمال غربی شهرستان داران درمختصات جغرافیایی به طول شرقی ۵۰ ۱۳ – ۵۰ ۰۹ عرض شمالی -۳۳ ۱۳ ۳۳ ۱۶ به مساحت ۲۰ کیلومترمربع در ۱۹۰ کیلومتری شمال غرب اصفهان واقع شده است . باانجام عملیات آبخیزداری ازسال ۱۳۷۳ درسطح حوضه هلاغره بطورمتوسط سالانه حدود ۲۰۰۷۵۹۰ مترمکعب ازحجم روان آبهااستحصال گردیده است وحدود ۳۹۴۹۵ تن معادل ۲۶۳۳ مترمکعب ازرسوبزایی وحمل ذرات به پشت سد کاهش یافته است، که به همین میزان به حجم وعمر مفید سد افزوده شده است . دراین مقاله با توجه به بازدیدهای صحرایی و مطالعات اولیه در قبل از اجرای عملیات آبخیزداری به بررسی و مقایسه تغییرات وتأثیرات عملیات مکانیکی وبیولوژیکی دربعد ازاجراباتوجه به وضعیت موجود می پردازد که ازجمله تأثیرات آن تعدیل شیب بسترآبراهه ها،افزایش زمان تمرکزوکاهش CN ازعدد ۸۶ به ۷۹ که عملیات مذکور موجب کاهش ضریب جریان از /۳۵۳ به /۱۹۵ وحجم جریانات سطحی از ۳/۴۲۴۶ به ۱/۸۸۲۱ میلیون مترمکعب وفروکش کردن دبی پیک ووقوع سیل وهمچنین تقلیل درمیزان فرسایش پذیری ونهایتا " خسارات سیل راتا %۵۰ کاهش داده است .