سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین غضنفری – گروه عمران دانشگاه خوارزمی تهران ایران
محمدصالح برادران – گروه عمران واحدمشهد دانشگاه آزاداسلامی مشهد ایران

چکیده:

دراین بررسی بامدلسازی عددی بانرم افزار V.7 FLAC 2D به مطالعه عملکرد سیستم دیواره های شمعی میخکوبی شده که برای محافظت ازگودبرداریهابکارمیرود می پردازیم و تاثیر تغییر درعمق دفن شمع محافظ کنارگود برتغییرمکان افقی دیواره و ضریب اطمینان پایداری گودبرداری تعیین میشود همچنین تاثیر سربارساختمانهای مجاور گود نیز مورد بررسی قرارمیگیرد برای مدلسازی ازمدل رفتاری موهر کلمب برای مدل رفتاری خاک استفاده شده است دراین بررسی سعی شده است طول نیل ها به نحوی قرارداده شوند تا اندازه بخشی ازآنها که خارج ازگوه ی گسیختگی واقع میشود تاحدی برابر باشند درنهایت افزایش عمق دفن دیواره ی گود باعث کاهش تغییر مکان افقی دیواره و افزایش پایدایر گودبرداری میشود و افزایش سربار درمجاورت گود تغییر مکان افقی دیواره را افزایش و ضریب اطمینان پایداری گود را کاهش میدهد