سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد مدرسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
معصومه ایرانپور – دانشگاه پیام نوراصفهان

چکیده:

پونه معطربا نام علمیMentha pulegium ازخانواده Labiatae می باشد این گیاه اثراتدرمانی زیادی دارد که یکی از مهمترین آنها تقویت خونسازی میباشد دراین مطالعه اثرعصاره هیدروالکلی پونه برپارامترهای خونی موشهای کوچک آزمایشگاهی گونهBalb/C بررسی شده است مطالعه پارامترهای خونی نشان داد کهتعدادکل سلولهای سفید خون درگروه تجربی ۲۰۰ درمقایسه با گروه کنترل افزایش معنی دار دارد تعدادسلولهای قرمز خون درگروه های ۲۰۰ درمقایسه با گروه کنترل افزایش معنی دار دارد میزان هموگلوبین درتمامی گروه های تجربی افزایش داشته است دراین مطالعه عصاره برمیانگین هماتوکریت و شاخصهای سلولهای قرمز خون MCHC MCH ، MCV هیچ اثرمعنی داری را ازنظر آماری نشان نمیدهد یافته های این مطالعه نشان میدهد عصاره Mentha pulegium دردوز ۲۰۰ می تواند با افزایش درتعدادسلولهای سفید خون باعث تقویت سیستم ایمنی شده و با افزایش درتعدادسلولهای قرمز خون برخونسازی موثر باشد.