سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل محمودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
احمدرضا احمدی –
داود نادری –

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر عصاره آویشن شیرازیZataria multiflora بررشد و تغییرات مورفولوژیک قارچAlternaria alternata درشرایط invitro و درغلظت های ۱۰۰و۲۰۰و۳۰۰و۵۰۰ پی پی ام مورد بررسی قرارگرفت درآزمون وزن خشک میسلیوم ها اضافه کردن ۳۰۰ ppm ازعصاره های گیاهی به محیط کشت باعث کاهش شدید بیش از۷۵درصد دروزن خشک میسلیوم های قارچ هدف شددرحضور۵۰۰ppm ازعصاره گیاهی قارچA. alternata هیچگونه میسلیومی درمحیط مایع تولید نکرد مشاهدات میکروسکوپ نوری تغییرات مورفولوژیک زیادی را درمیسلیوم های A. alternataدرحضور۳۰۰ پی پی ام عصاره آویشن شیرازی نشان دادنداین تغییرات بصورت کاهش شدید اسپورزایی چروکیدگی و کاهش قطرمیسلیوم ها گرانوله شدن سیتوپلاسم ، لوبدار شدن و زیکوله شدن انتهاب میسلیوم و تغییر در ضخامت دیواره سلولی مشاهده شد.