سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ریحانه عموآقایی – گروه زیست شناسی دانشگاه شهرکرد
فاطمه مردانی –

چکیده:

ترکیبات شیمیایی موجود دربذر و پوست اسفرزه درداروسازی ارزش بسیاری دارد دراین پژوهش تاثیر عصاره ورمی کمپوست روی ظرفیت جوانه زنی ایندکس جوانه زنی t50 میانگین زمان جوانه زنی طول ریشه و ساقه و ایندکس بنیه اسفرزه بررسی شد حداکثر اثرسودمندعصاره ورمی کمپوست برای تمام صفات درغلظت های کم عصاره ورمی کمپوست مشاهده شد غلظت بالای عصاره ورمی کمپوست ظرفیت و ایندکس جوانه زنی را کاهش داد و T50 و میانگین زمان جوانه زنی را افزایش داد و اثرمنفی روی رشد دانه رست داشت این مبین ان است که غلظت بالای عصاره ورمی کمپوست بنیه گیاهچه را کاهش داده است و کاهش ایندکس بنیه نیز این نظر را تایید می کند بنابراین عصاره ورمی کمپوست فقط درغلظت کم می تواندب رای تقویت بنیه گیاهچه استفاده شود.