سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه زلقی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه محقق ار
روزبه فرهودی – هیات علمی دانشکده کشاورزی و علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ناظر آریان نیا – هیات علمی دانشکده کشاورزی و علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

این تحقیق جهت بررسی تاثیر دگر آسیبی عصاره آبی اندام هوایی آفتابگردان با غلظت ( ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ درصد) بر جوانه زنی، رشد گیاهچه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و α – آمیلاز گیاهچه هی ارزن و سورگوم به صورت دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی در چهر تکرار در سال ۱۳۹۰ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر انجام شد. نتایج نشان دادند که افزایش عصاره آبی آفتابگردان سبب کاهش درصد جوانه زنی، وزن تر گیاهچه، فعالیت آنزیم های پراکسیداز و آلفا آمیلاز در ارزن وحشی و سورگوم شد. عصاره آبی آفتابگردان همچنین سبب افزایش غلظت مالون دی آلهید رد بافت گیاهچه گیاهان هدف شد. در بالاترین سطح غلظت عصاره آبی آفتابگردان بیشترین میزان تخریب غشا سلولی و کمترین وزن تر گیاهچه و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در سورگوم مشاهده شد.