سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا شعله ورفرد – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اس

چکیده:

عصاره برخی گونههای گیاهی دارای خواص ضدانگلی و ضد تولید توکسین است. این ویژگی عمدتا مربوط به مواد موثره موجود در آنهاست که موجبات اثر کنترل کنندگی این گیاه ان را فراهم می آورد. گیاه نعنا ع با نام علمی Mentha piperitaگیاهی چند ساله با مواد موثرهای چون تیمول و کارواکرول است و گیاه پونه نیز بانام علمیMentha longifolia غلظتهای مختلف آنها با محیط کشت PDA استفاده شد وتاثیر آنها با اندازهگیری میزان رشد ریسه تیمارها و مقایسه آنها با شاهد محاسبه گردید. غلظتهای لازم برای کاهش رشدگونههای مورد نظر در ۱۰۰ میلیلیتر محیط کشت PDA به ترتیب برای عصاره آبی نعناع و پونه برابر۱۶ ،۳۱/۵ میکرولیتر بود. بررسیها نشان داد که برای قارچ Fusariumgraminearum به ترتیب غلظتهای بیشتر از۲۵و۵۰ میکرولیتر از عصاره های نعناع و پونه در ۱۰۰ میلی لیتر محیط کشت سبب توقف رشدقارچ بودند.