سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا بهبودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محمدباقر خورشیدی بنام – هیئت علمی دانشگاه آزاد
مهرداد یارنیا – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حسن منیری – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اذربایجان شرقی

چکیده:

اسپرس بواسطه دارا بودن ویژگیهای مطلوبی نظیر مقاومت به خشکی خوش خوراکی عدم نفخ دردامها و…یکی از گیاهان علوفه ای مهم درکشور بشمار میرود تحقیق حاضر به منظورارزیابی اکوتیپهای اسپرس برای انتخاب والدین واریته سنتتیک درقالب بلوکهای کامل تصادفی دردو تکرار بر۲۰ اکوتیپ اسپرس درایستگاه تحقیقاتی تیکه داش واقع در۷۵کیلومتری جنوب شرقی شهرستان تبریز اجرا شد نتایج تجزیه واریانس نشان داد بین اکوتیپ ها ازنظر صفات ارتفاع بوته تعدادبرگچه دربرگ وزن خشک برگ وزن خشک ساقه عملکرد تر عملکرد خشک درسطح احتمال یک درصد اختلاف معنی دار وجود داشت بین اکوتیپ ها ازلحاظ خوش خوراکی اختلاف معنی دار بدست نیامد درمقایسه اثرمتقابل اکوتیپ درسال معنی دار گردید که نشان دهنده واکنش متفاوت اکوتیپ های مختلف درسالهای مختلف ازلحاظ صفات مورد اشاره بود مقایسه میانگین صفات دربین ارقام نشان داد که اکوتیپ های شماره ۸و۱۳و۲۷ با بیشترین عملکرد تروخشک ازکیفیت علوفه ای بیشتری برخوردار هستند