سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مکانیک دانشگاه یزد
علی اکبر دهقان – دانشیار – دانشکده مکانیک دانشگاه یزد

چکیده:

در این تحقیق استخرهای خورشیدی گرادیان نمک با سطح مقطعهای مختلف به روش عددی مدلسازی شدهاند . شکل سطح مقطع استخرهای خورشیدی و سایه بوجود آمده از دیوارها برای هر شکل به صورت مجزا بررسی و اثر آن بر روی میزان کارایی استخر نشان داده شده است . همچنین اثر وضعیت قرارگیری شکل استخر نسبت به جهات جغرافیایی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج بدست آمده به صورت نمودارهایی برای هر شکل مقطع استخر ارائه شدهاند . بهترین جهتگیری برای شکل – های مختلف استخر خورشیدی بواسطه این نمودارها میسر شده است . میزان جذب نور توسط بدنه آب استخر که یکی از عوامل مهم در کاهش کارائی استخر است، در این مدل درنظر گرفته شده که نتایج را هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک کرده است . تغییرات دمای محیط که تابعی از
فصل و همچنین ساعات روز است با استفاده از یک تابع مناسب در برنامه بکار برده شده تا اتلاف حرارتی استخر که تابعی از دمای محیط است، به طرز صحیحی بر روی مدل اعمال شده باشد . همچنین با استفاده از این تابع امکان بررسی تغییرات ساعتی دما و اثر آن بر روی کارائی استخر میسر شده است . با بررسی روابط حاکم بر حرکت زمین و خورشید، شبیه – سازی شرایط روز و شب بر استخر نیز انجام گرفته است .