سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
برمک جعفری حقیقی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
سیدماشالله حسینی – استادیار و عضو هیئت علمی
سیدحسین میرطالبی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور تعیین اثرسولفات آهن بررشد و نمو اجزا عملکرد وعملکرد دانه سه رقم گندم پاییزه آزمایشی درمزرعه تحقیقات کشاورزی اقلید با ارایش کرتهای خرده شده بصورت بلوکهای کامل تصادفی درسال زراعی ۸۹-۸۸ به اجرا درآمد فاکتوراصلی شامل سطوح صفر ۲۵و۵۰ کیلوگرم سولفات آهن و فاکتورفرعی ارقام زرین الوند و شهریار بود افزایش سطوح سولفات آهن باعث افزایش معنیدار تعدادسنبله بارور درمترمربع تعداددانه درسنبله بارور و عملکرد دانه گردید ارقام زرین و الوند بهطور معنی داری تعدادسنبله بارور و عملکرد دانه بیشتر و تعدادکمتر تعداددانه درسنبله بارور نسبت به رقم شهریار داشتنددراین مطالعه بیشترین عملکرددانه با مصرف ۵۰کیلوگرم درهکتار سولفات آهن و ارقام الوند و زرین بدست امد این مقدار سولفات آهن و ارقام الوند و زرین ممکن است برای تولید درشرایطی مشابه با این مطالعه مناسب باشد.