سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد شاهین – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر
فیروز خیری – گروه زراعت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
فربد فتوحی – گروه زراعت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مهدی زیره زاده – گروه زراعت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

بمنظور بررسی تاثیر ژنوتیپ و مقادیر مصرف کود نیتروژنه بر روی صفات کیفی چغندرقند، آزمایشی بصورت طرح اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. کرت های اصلی شامل مقادیر مختلف کود نیتروژنه به تر تیب در سه سطح ۶۹، ۱۳۸ و ۲۰۷ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و کرتهای فرعی شامل دو رقم منوژرم رسول و مولتی ژرم BR1 تکنیکی بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش مصرف کود نیتروژنه، محتو ی نیتروژن، سدیم، پتاسیم وقند ملاس دارای روند صعودی بودند. در مقابل درصد قند قابل استحصال، عملکرد قند قابل استحصال و عملکرد قند ناخالص، آلکالیته و خلوص شیره خام روندی نزولی را نشان دادند. حداکثر درصد قند و درصد قند قابل استحصال مربوط به تیمار ۶۹ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. بالاترین میزان نیتروژن، پتاسیم، سدیم و قند ملاس در قسمت سر غده و کمترین میزان آن در قسمت تنه غده وجود داشت. قسمت دم دارای بیشترین میزان آلکالیته بود و این شاخص از قسمت سر به طرف دم افزایش یافت. بیشترین میزان قند قابل استحصلال در قسمت تنه و مربوط به رقم BR1 تکنیکی بود و با افزایش سطوح مصرف نیتروژن، میزا ن قند قابل استحصال در چهار قسمت غده دارای روند کاهشی بود. در بین نا خالصی های غده، میزان پتاسیم نسبت به بقیه بیشتر بود. بالاتری ن ارزش تکنولوژیکی مربوط به قسمت تنه بود. طبق نتایج بدست آمده، ۶۹ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بهترین سطح کودی و بهترین ژنوتیپ از لحاظ راندمان اقتصادی رقم رسول بود.