سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکبر مردانی ننادگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
مهران هودجی – دانشیار خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
مجید افیونی – استادخاکشناسی

چکیده:

به منظور برسی تاثیر سطوح مختلف کود فسفره برغلظت کادمیم درخاک و گیاه ذرت آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کامل تصادفی درگلخانه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان انجام گرفت دراین آزمایش فاکتور اول کودسوپرفسفات تریپل درچهارسطح ۰و۱۰۰و۲۰۰و۳۰۰ میلی گرم برکیلوگرم برحسب P2O5 و فاکتوردوم کود سولفات روی درچهارسطح ۰و۵و۱۰و۱۵ میلی گرم برکیلوگرم برحسب روی خالص درنظر گرفته شد نتایج حاصلاز تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر سطوح مختلف فسفره برغلظت کادمیم کل و قابل دسترس خاک درسطح احتمال یک درصد معنی دار و بیشترین غلظت کادمیم خاک درسطح ۳۰۰ میل یگرم برکیلوگرم P2O5 مشاهده گردید ازنظر تاثیر سطوح مختلف کودفسفره برغلظت کادمیم گیاه ذرت درسطح یک درصد اختلاف معنی دار گردید و بیشترین غلظت کادمیم مربوط به سطح ۳۰۰ میلی گرم برکیلوگرم P2O5 و کمترین غلظت کادمیوم مربوط به سطح بدون کود فسفره میب اشد.