سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکبر عزتی قره لر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
شهرام شاهرخی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
داود حسن پناه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل
شهرام عزیزی – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

به منظور بررسی غلظت های مختلف کودهای آلی برروی عملکرد مینی تیوبر دو رقم سیب زمینی آگریا و ساوالان آزمایشی بصورت فاکتوریل برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درمنطقه اردبیل درسال ۱۳۸۹ اجرا شد فاکتور اول شامل دو سطح کود آلی هیومی فرت صفرو۲ لیتر در۳۰۰ لیتر اب درهکتار فاکتور دوم شامل دو سطح کادواستیم صفر و ۲۵۰ میلی لیتر در۳۰۰ لیتر آب درهکتار و فاکتور سوم شامل دو سطح هومات پتاسیم صفرو ۲۵۰ میلی لیتر در۳۰۰ لیتر اب درهکتار و فاکتور چهارم شامل دو رقم ساوالان و آگریا بود نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد بین سطوح مختلف مواد آلی هیومی فرتی کادوستیم هومات پتاسیم و رقم ازلحاظ صفات مورد مطالعه اختلاف معنی دار بود مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه نشان داد کهدرتیمار هیومی فرت به مقدار ۲ لیتر و کادوستیم و هومات پتاسیم به مقدار ۲۵۰ میلی لیتر دررقم ساوالان باعث افزایش تعداد ساقه اصلی دربوته وزن غده در بوته وزن غده قابل فروش دربوته تعدادغده غیرقابل فروش و قابل فروش دربوته عملکرد غده قابل فروش و درصد ماه خشک غده گردید.