سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکبر مردانی ننادگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
مهران هودجی – دانشیارخاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
مجید افیونی – استادخاکشناسی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف فسفروروی برغلظت فسفروعملکرد درگیاه ذرت آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کامل تصادفی درگلخانه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان انجام گرفت دراین آزمایش فاکتور اول کودسوپرفسفات تریپل درچهارسطح ۰و۱۰۰و۲۰۰و۳۰۰ میلی گرم برکیلوگرم برحسب P2O5 و فاکتوردوم کود سولفات روی درچهارسطح ۰و۵و۱۰و۱۵ میلی گرم برکیلوگرم برحسب روی خالص درنظر گرفته شد نتایج حاصلاز تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر سطوح مختلف فسفربرغلظت فسفراندام هوایی ذرت درسطح احتمال یک درصد معنی دار و بیشترین غلظت فسفردسطح ۳۰۰ میل یگرم برکیلوگرم P2O5 مشاهده گردید همچنین با افزیاش عرضه روی به خاک از غلظت فسفراندام هوایی ذرت کاسته شد و اختلاف معنی داری درسطح یک درصد ازنظر تاثیر سطوح مخلتف روی برغلظت فسفراندام هوایی بدست آمد. کمترین غلظت فسفردرسطح ۱۵میلی گرم برکیلوگرم روی مشاهده شد.