سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسیبه پاکباز – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام
منیره مارصفری –
فضل اله بازیار – دانشجویان اسبق دانشگاه شیراز
نورالدین قاسمی –

چکیده:

شوری یکی از مهمترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک دنیا است ازاین رو یافتن گیاهانی مقاوم به شوری می تواند راهی مناسب درجهت افزایش بهره وری ازآبهای شور باشد وجود یونهای سدیم کلرونظایر آن بهمقدار زیاد منجر به بهم خوردن تعادل جذب عناصر غذایی موجوددرمحلول خاک شده و نهایتا انتقال سایرعناصر ضروری مانند کلسیم پتاسیم و منیزیم از خاک به گیاه مختل شود بدین منظور ازمایشی جهت بررسی اثرات شوری و فسفربرمیزان جذب عناصر اهن مس سدیم و پتاسیم بصورت طرح فاکتوریل درقالب طرح بلوک کاملا تصادفی انجام شد نتایج حاصل از بررسی تیمارها نشان داد که فسفرسبب افزایش میزان جذب عناصر آهن مس سدیم و پتاسیم درسطح ۵۰ میل یگرم می شود شوری درسطح ۳۰۰۰ میلی گرم نیز سبب افزایش جذب عناصر آهن مس و سدیم و پتاسیم درگیاه می شود.