سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرهوشنگ جلالی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
پیمان جعفری –

چکیده:

دریک پژوهش ۲ساله ۱۳۸۸-۸۷ تاثیر کم آبیاری و مدیریت علفهای هرز برعملکرد و اجزا عمکلرد گلرنگCarthamus tinctorius L بررسی گردید پژوهش بصورت کرتهای یکبارخرده شده درچارچوب بلوکهایکامل تصادفی با سه تکرار انجام شد پلاتهای اصلی شامل تیمارهای حضور و عدم حضور علفهای هرز و تیمارهای فرعی شامل مدیریت فواصل ابیاری شامل دورآبیاری ۷ روز درکل دوره رشد و انجام کم آبیاری دریک نوبت بصورت افزایش دورآبیاری به ترتیب ۱۵و۲۲و۲۸ روز درمرحله ۶ برگی بود نتایج نشان داد درحالت کمتنرل علفهای هرزعملکرددانه گلرنگ ۲۳درصد نسبت به حالت حضورعلفهای هرز افزایش یافت رقابت علفهای هرز اجزا عملکرد دانه از قبیل تعدادشاخه اولیه وزن گلبرگ و تعدادطبق درگیاه را کاهش داد افزایش دورآبیاری تا ۱۵ روز درمرحله ۶ برگی تاثیری برعملکرد دانه نداشت اما با افزایش دورآبیاری به ۲۲و۲۸ روز عملکرد به ترتیب ۱۸و۲۹/۸% کاهش یافت