سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم بهادرنژاد – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
خسرو حسینی – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

اقدامات ساماندهی که باه دف بهسازی و برقراری شرایط مطلوب انجام میگیرد دخالت درنظام رفتاری رودخانه تلقی شده و پیامدهای مختلفی را درپی دارد تغییر رژیم رسوب دهی از جمله پیامدهای بارز ساماندهی است که به نوبه خود روند فرسایش و رسوبگذاری و الگوهای مختلف ساماندهی را تحت تاثیر قرارمیدهد به عبارتی شناخت اثرهای متقابل ساماندهی و فعل و انفعالات فرسایش و رسوب گذاری ازجمله چالشهای مهم درعرصه مهندسی رودخانه بوده و مستلزم آگاهی از کم و کیف آن می باشد دراین مقاله ابتدا بازه ای از رودخانه نکارود دراستان مازندران درنرم افزار hec-ras مدلسازی شده و بازه های ساماندهی شده تعیین میگردند و سپس نحوه انتخاب تابع حمل رسوب و تاثیر سیل بندها که برای کنترل سیلاب رودخانه نکارود دربازه های ساماندهی شده استفاده شده است برهیدرولیک جریان و روند رسوبگذاری و فرسایش رودخانه بیان میگردند.