سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد غلامی پرشکوهی – دانشیارگروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
کوروش عزت الهی – استادیارگروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
مجید رشیدی – استادیارگروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

تعیین زاویه بهینه پره وتعدادپره یکی ازراههای مناسب جهت افزایش توان تولیدی می باشد.ابتدا۳مدل توربین های بادی مدل اول ۱۶پره مدل دوم ۸پره ومدل سوم ۴پره ساخته شد. پره هادارای طول ۳۶سانتی متر به صورت یک ذوزنقه بایک قاعده بزرگ ۱۴/۵ سانتی متروقاعده کوجک۳/۵ سانتی متربرروی دایره کوچک نگهدارنده پره ها باقطرخارجی ۱۶سانتی متروقطرداخلی ۱۵/۲ سانتی ازجنس ورق آهن گالوانیزه باپیچ ومهره نصب گردید . این مدلهادرمقابل سیستم مکانسیم تولیدبادقرارگرفتند. نتایج نشان دادکه توانهای بدست آمده ازآزمایش درسرعتهای باددرسه سطح ۶و۸و۱۰ متربرثانیه زوایای پره در۵سطح ۱۰،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰ درجه وتعدادپره درسه سطح ۴،۶،۱۶ وپره دارای اختلاف معنی داراست زاویه ۲۰ درجه پره بامیانگینتوان ۱۶/۳۴ وات سطح مدل ۸پره بامیانگین توان ۱۴/۷۳ وات وسرعت ۱۰متر برثانیه نسبت به دومدل دیگربیشترین توان ۱۴/۱۳ وات بیشترین توان تولیدی راداشته است وهمچنینتعیین شددربین تمامی مدلها مدل ۸پره بازاویه پره ۱۰درجه وسرعت باد۱۰ متر برثانیه نسبت به دومدل بیشتر ین توان تولیدی برابربا۳۵/۱۶ وات راداشته است.