سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز مشهدی – دانشیارو عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدمسعود نصرتی – کارشناس ارشد مهندسی خودرو

چکیده:

این مقاله تاثیرتغییرات سرعت و شتاب ناشی از شیوه رانندگی برروی مصرف سوخت خودروهای سواری را ارزیابی می کند ابتدا سیکلهایی با شتابهای ثابت درسه دامنه رانندگی محلی با سرعت زیر۳۲ کیلومتربرساعت رانندگی شهری با سرعت بین ۳۲ و ۷۲ کیلومتربرساعت و رانندگی بزرگراهی با سرعت بالای ۷۲ کیلومتر برساعت تعریف می شوند سپس مصرف سوختهای خودرو درهر یک از شتابها محاسبه می شوند از این طریق می توان تاثیر شتابهای مختلف بررویم صرف سوخت را درهریک از سرعتها ارزیاب ینمود و همچنین با مقایسه مصرف سوخت سیکلهای دارای شتاب یکسان درسرعتهای مختلف تاثیر سرعت را برآورد کرد نتایج حاصله از تحلیل داده ها دراین مقاله نشان میدهد که رانندگی با سرعتهای پایین درطی رانندگی محلی بیش از رانندگی با شتابهای بالا درطول کل رانندگی باعث افزایش مصرف سوخت می شود همچنین دررانندگی شهری این شتاب است که عامل تعیین کننده مصرف سوخت است و سرعت تاثیر چندانی ندارد درنهایت درطی رانندگی بزرگراهی علاوهبرشتاب بالا که باعثافزایش مصرف سوخت می شود رانندگی درسرعتهای بالا نیز به افزایش مصرف سوخت می انجامد.