سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عرفان منصوریان – دانشجویکارشناسی ارشد زراعت
رضا صدرآبادی حقیقی – دانشیار
سیدمحسن نبوی کلات – استادیار
مجتبی بشکنی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیرعصاره آبی لوبیا چشم بلبلی برروی خصوصیات جوانه زنی کلزا آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با چهارتکرار درآزمایشگاه تکنولوژی بذردانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی درواحد مشهد درسال ۸۹ انجام شد تیمارها شامل عصاره لوبیا چشم بلبلی درهفت سطح شاهد ۵۰درصد ریشه۵۰درصد ساقه۵۰ردصد کل اندامهای گیاهی ۱۰۰درصدساقه ۱۰۰درصد ریشه۱۰۰درصد کل اندامهای گیاه و ارقام کلزا درسه سطح آکاپی هایوکا و مدونا بود نتایج آزمایش نشان داد با افزایش غلظت عصاره لوبیا چشم بلبلی درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی طول ریشه چه طول ساقه چه کاهش یافت عصاره ابی درغلظت های ۵۰درصد ساقه ۵۰درصد کل اندام های گیاهی و ۱۰۰درصد کل اندامهای گیاه بیشترین کاهش را ردصفات اندازهگیری شده نشان دادند رقم آکاپی درتیمار شاهد و ۱۰۰ درصد کل اندامهای گیاهی ازنظر جوانه زنی مشابه ارقام هایولا و مدونا بود اما درغلظت ۵۰درصد کل اندامهای گیاهی رقم آکاپی نسبت به سایرارقام ازدرصدجوانه زنی بالاتری برخوردار بود.