سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد کشاورز – مشاورآموزش و پرورش شهرستان مرودشت
کمال محمدزاده – دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق بررسی تاثیر دوره های کارفرینی برخلاقیت مدیران مدارس اموزشی و پرورش شهرستان مرودشت می باشد روش تحقیق ازنوع هدف کاربردی و ازنوع روش شبه تجربی می باشد جامعه آماری این تحقیسق شامل تمامی مدیران مدارس شهرمرودشت که تعداد آنان برابر با ۵۰۰ نفر میب اشد که ازاین تعداد زن ۲۳۷و۲۶۳ مرد می باشد با توجه به جامعه آماری نمونه گیری دراین تحقیق درطی دومرحله انجام میگیرد که درمرحله اول باتوجه به جدول مورگان ۲۱۷نفرازمدیران به صورت تصادفی ساده انتخاب و درمرحله دوم افراد دردو گروه ازمایش و کنترل قرارخواهند گرفت که حجم نمونه تحقیق برابر است با ۳۰نفر که ۱۵نفردرگروه ازمایش و ۱۵نفر درگروه کنترل قرارخواهند گرفت به منظور سنجش خلاقیت ازپرسشنامه خلاقیت تورنس استفاده گردیده است که برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها ازامار توصیفی و استنباطی استفاده میشود که درسطح اماراستنباطی ازروش امار تی تست افتراقی استفاده میشود. نتایج نشان داد که بین نمرات خلاقیت و انعطاف گروه ازمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد همچنین برگزاری دوره های کارافرینی برمولفه ابتکاربسط و سیالی افراد موثراست