سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرشته مقامی مقیم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کریمی – استادیاردانشگاه فردوسی مشهد
غلامحسین حق نیا – استاددانشگاه فردوسی مشهد
آرش دوراندیش – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

میزان کربن آلی خاک و تغییرات آن یکی ازشاخصهای مهم برا یتعیین تاثیر تغییر کاربری اراضی برکیفیت خاک می باشد این پژوهش با هدف بررسی اثرتبدیل درازمدت اراضی مرتعی به دیم برتغییرات کربن آلی خاک درمنطقه روئین درشمال شرق ایران انجام شد ۵۶نمونه خاک ازشیبهای شمالی جنوبی شرقی و غربی درکاربری های دیم و مرتع در۷نقطه از عمق ۱۵-۰ سانتی متری بخش شیب پشتی برداشت شد شیبهای شرقی درهر دو کاربری بیشترین مقدارکربن الی را داشته و میانگین ان تا ۱/۶۴درصد درکاربری مرتع و ۱/۲۰ درصد دردیم می رسد به نظر می رسد کربن آلی خاک پس از دیم کاری درازمدت با شرایط محیطی به تعادل رسیده و میانگین آن درجهات مختلف شیب به غیر از شیب جنوبی ۱/۱۲ درصد است. براساس نتایج بدست آمده برای جلوگیری از تخریب اراضی و باتوجه به اهمیت اقتصادی و وابسته بودن مردم منطقه به دیم کاری می توان توصیه کرد که به غیر ازشیب های جنوبی دیم کاری با رعایت اصول حفاظتی دامه پیدا کند.