سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدعلی عالمی – استادیار دانشگاه آزاد سمنان
محمدرضا کلانتری ثقفی – دانشجوی کارشناسی
محمد کرکه آبادی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

دردو دهه اخیر خصوصی سازی به عنوان سیاستی کاربردی دراکثر کشورهای پیشرفته به کارگرفته و باعث رشد فزاینده اقتصادی درکشورهای مجری شده است درایران مشکلات اقتصادی بعد از جنگ و تحریم های جهانی باعث رشد روزافزون دولت و توقف اجرا سیاست های خصوصی سازی شده اما درسالهای اخیر حرکت پرشتاب تر درزمینه خصوصی سازی دردستورکاردولت قرارگرفته است دراین مقاله سعی شده است ارتباطی بین کیفیت محصول و خصوصی سازی پیدا کرده و میزان تاثیر خصوصی سازی برکیفیت محصول را بررسی کنیم درابتدا برای پیدا کردن این ارتباط نگاهی به سازمان تجارت جهانی و ضرورت ورود به آن را داشته سپس معیارهای مههم سازمان تجارت جهانی برشمرده شده که یکی ازمهمترین آنها کیفیت محصول است مدلی کهدراین مقاله ارایه شده مدل کارت امتیازی متوازن است که در آن از چهارمنظر کیفیت محصولات ایران را برای ورود به سازمان تجارت جهانی بررسی می کند و بعد از شناخت موانع و ارایه راهکار میزان اهمیت کیفیت محصول درسازمان تجارت جهانی نتیجه می شود و این راهکارها همان حلقه مفقوده ارتباط بین خصوصی سازی و کیفیت است.