سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم نعمتی – دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، ایران
اکرم لالوزایی – دانشگاه زابل، دانشکده منابع طبیعی ،ایران
حسین آروئی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی ، ایران

چکیده:

مساله شوری در کشور ما ،یک مساله حیاتی است زیرا نه تنها بخش اعظم خاک کشوراز مشکل شوری رنج می برد بلکه دامنه آن نیز دائما در حال توسعه می باشد. شوری آب آبیاری یکی از عواملی است که زراعت اکثر گیاهان را با مشکل مواجه می کند و می تواند بر جنبه های مختلف کیفی و کمی رشد و نمو گیاه تاثیر گذار بوده ودر گیاهان دارویی باعث تغیر میزان مواد موثرو خاصیت دارویی آنها شود . لذا ارائه راهکارهای مناسب برای بالا بردن مقاومت گیاهان دارویی امری ضروری به شمار می رود. به همین منظور آزمایشی جهت بررسی اثر تنش شوری و شوری غنی شده با عصاره ریشه روناس بر میزان جوانه زنی بذر گیاه بادرنجبویه (Mellisa officinalis) قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مرحله جوانه زنی انجام شد.کلرید سدیم عمال شده (NACL ) شامل سطوح ۰, ۰٫۵,۱۱٫۵, و۲ دسیزیمنس بر متر و نیز شوری غنی شده با عصاره ۳۰ درصد ریشه روناس برای تیمارها اعمال شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار MSTATC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطوح ۱% و۵% آماری انجام گرفت. نتایج حاصله حاکی از ان است که بر طبق آزمون F به احتمال ۹۹% اختلاف بین تیمارها معنی دار بوده یعنی تیمارها اثر متفاوتی بر جوانه زنی بذر بادرنجبویه داشته اند و افزایش شوری باعث کاهش خصوصیات جوانه زنی در بادرنجبویه می شود و افزودن عصاره نیز نه تنها تاثیری بر افزایش ضریب سرعت و سرعت جوانه زنی نداشته بلکه باعث کاهش آن نیز شده است.