سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ژاله اسدی داشبلاغ – دانشجویان کارشناسی ارشد گیاهان دارویی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
لاچین گروسی – دانشجویان کارشناسی ارشد گیاهان دارویی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
کبری اسعدی – دانشجویان کارشناسی ارشد گیاهان دارویی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سعیده حبیبی لاهیجی – دانشجویان کارشناسی ارشد گیاهان دارویی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

با توجه به با ارزش بودن گیاهان دارویی به ویژه در صنعت داروسازی و مشکلات شوری آب و خاک، بررسی این گیاهان از اهمیت بسزایی برخوردار است. بدین منظور این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با هفت سطح ( ۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ میلی مولار) کلرید سدیم در چهار تکرار انجام شد. نتایج، نشان داد با افزایش تنش شوری، طول و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب پاسخ گیاه میخک، به سطوح شوری در مرحله جوانه زنی مطلوب بوده است.