سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کبری عطایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید صادقی – استادیار دانشگاه آزاد جهرم
بهنام بهروزنام – استادیار دانشگاه جهرم

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بربرخی خصوصیات مورفولوژیک درگیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) درسال ۱۳۸۹ درشهرستان داراب آزمایشی بصورت کرتهای خرده شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی با ۴تکرار اجرا گردید تیمارهایمورد بررسی شامل سطوح مخلتف سالیسیلیک اسید بهترتیب با صفر۱۰۰و۲۰۰و۳۰۰و۴۰۰میل یگرم درلیتر و دورآبیاری هرروز آبیاری شاهد ۲روزیکبار ۳روزیکبار ۴روزیکبار و ۵روزیکبار آبیاری بودند نتایج نشان داد که اثردورآبیاری سالیسیک اسید وبرهمکنش دورآبیاری وسالیسیلیک اسید ورهمکنش دورآبیاری وسالیسیلیک اسید برصفات ذکر شده درسطح ۱درصد معنی دار است مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین ارتفاع گیاه تعدادگل تعداد بذر و وزن هازردانه تحت تاثیر دورآبیاری شاهد بوده است که به ترتیب ۶۸ سانتی متر ۹ عدد ۲۸ عدد و ۱۳ گرم بوده است.