سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن محمدی تقی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشدرشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
علیرضا باقری – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحداقلید

چکیده:

به منظوربررسی تاثیر تنش خشکی در دوره زایشی بر عملکردو اجزاء عملکردو درصد پروتئین سه رقم لوبیا قرمز ،آزمایشی در قالب کرتها ی خرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه ای در شهرستان خرمبید فارس انجام شد. چهار تیمار تنش خشکی در کرتهای اصلی وسه رقم لوبیا قرمز (اختر،گلی و ناز ) در کرتهای فرعی قرار داشتند. تیمارهای خشکی عبارت بودند از: آبیاری بار رطوبت در حد FC بعنوان شاهد، آبیاری در حد FC %75 (تنش ملایم)، FC 50 درصد (نسبتا شدید و FC 25 درصد (تشن شدید) تیمارهای خشکی در زمان بروز ۱۰ درصد گلدهی اعمال گردیدند. نمونه برداریهای لازم جهت اندازه گیری اجزاء عملکرد دانه و درصد پروتئین در زمان رسیدگی دانه انجام شد. نتایج نشان داد که تعداد دانه در غلاف، تعدادغلاف در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت، تحت تاثیر تنش خشکی کاهش معنی دار در سطح ۱درصد نشان دادند. در مقایسه اثر متقابل خشکی ورقم ۴/۴۶ تن درهکتار) بود. درشرایط تنش شدید (FC 25 درصد) رقم گلی مقاومتر و داری بیشترین عملکرد دانه بود ( ۷۶۸/ تن در هکتار) از لحاظ میزان پروتئین دانه سطوح خشکی باعث افزایش محتوای پروتئین دانه گردید. دربین ارقام، رقم گلی ونازدارای میزان پروتئین بالاتری نسبت به رقم اختر بودند.