سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرجان جمشیدی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

Apiaceae از خانواده Eryngium caucasicum با نام محلی زولنگ وازسبزیجات معطرو دارویی مورد استفاده درشمال ایران می باشد . در این مطالعه میزان فلاونوئیدها و فنل های تام گونه مورد نظردراستان مازندران ازدومنطقه باشرایط آب وهوایی مختلف (منطقه خشک کوهستانی ومنطقه مرطوب ساحلی) بررسی شدند. از برگ ها بعد از خشک کردن، عصاره متانلی تهیه شد. سنجش میزان فنل ها و فلاونوئیدهای تام به روش اسپکترومتری واستانداردهای گالیک اسید وکوئرستین صورت گرفت. طی ۳۷ اکی والان میلی /۴۷, ۴۳/ نتایج به دست آمده میزان ترکیبات فنلی درمنطقه خشک وکوهستانی ومنطقه ساحلی به ترتیب ۷۸ ۴۴ اکی والان میلی گرم کوئرستین دریک گرم /۱۲, ۵۳/ گرم گالیک اسید دریک گرم پودرعصاره و میزان فلاونوئید تام ۷ پودرعصاره محاسبه شد .در این میان، گونه منطقه کوهستانی به نسبت گونه دیگرمیزان فنل و فلاونوئید بیشتری را نشان داد .نتایج این مطالعه به خوبی نشان می دهد که تنش خشکی اثرمثبت روی میزان ترکیبات ثانویه گیاه (ترکیبات فنلی و فلاونوئیدها) دارد واستفاده دیرینه مردم منطقه از گونه مورد نظر را ازارتفاعات تایید می کند.