سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عادل پدرام – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

چغندر قند یکی از گیاهان استراتژیک و صنعتی دنیا و ایران محسوب می شود و نقش مهمی در تولید قند دارد این گیاه با دارا بودن سیستم ریشه عمیق قادر به جذب و تهیه آب از اعمال خاک است به منظور بررسی تاثیرتنش خشکی در چغندر قند آزمایشی با ۹ رقم منوژرم در دو شرایط نرمال و تحت تنش درا یستگاه تحقیقات کشاورزی خوی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد تجزیه واریانس ساده برای هریک از صفات و تجزیه مرکب در دو آزمایش نشان داد رقم شماره ۸ با متوسط عملکرد ریشه ۴۶ تن درهکتار و درصد قند ۱۸/۴ و عملکرد شکر سفید ۱۲/۲۳ تندرهکتار از بقیه ارقام برتر بودند.