سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه پورمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه یزد
محمدتقی دستورانی – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
محمدحسن رحیمیان – کارشناس مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده:

کشور ایران دارای اقلیم مختلف از خشک و نیمه خشک تا مرطوب و نیمه مرطوب می باشد.شرایط حاکم بر هر کدام از اقالیم ذکر شده درایران برروی بخشهای مختلف منطقه بویژه منابع آب آن تاثیر گذار بودها ست دبی های سیلابی و رژیمهای جریان از جمله پارامترهای مرتبط بامنابع آب هر منطقه می باشند که تحت تاثیر اقلیم حاکم رفتارهای متفاوتی خواهند داشت. . از ویژگیهای مناطق خشک مسیلهای موقتی می باشد که جریان در آنها محدود به فصول پرباران و مرطوب می باشد و این خود بر روی رژیم جریان تاثیر بسزایی دارد کمبود بارندگی در مناطق خش جریانهای موقتی را بوجود می ارود که رفتارهای ناشی از این جریان هازودگذرولی مخرب خواهد بود. در این تحقیق با بررسی اماری دبی جریانها در اقالیم مختلف کشور سعی گردیده است تاثیر تغییر اقلیم روی رژیم جریان ها شناسایی گردد. بدین منظور با برآورد دبی های سیلابی با دوره بازگشت های مختلف در ۱۸ ایستگاه مستقر در شرایط اقلیمی متفاوت در شمال ، شمالشرق و جنوبغرب کشور، محاسبه نسبت این دبی ها به دبی های میانگین مربوطه، تاثیر اقلیم روی رژیم جریان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان دادند که رژیم جریان در مناطق مرطوب کشور نسبت به مناطق خشک رفتارهای متفاوتی دارند و این تاثیرتغییر اقلیم بر روی رژیم جریان را نشان می دهد.