سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لاله نیرومند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سیدعطااله سیادت – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،
محمد برزگری – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات صفی آباد

چکیده:

منظور بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم گیاهی برعملکرد علوفه و روند تجمع ماده خشک اجزا مختلف ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در شهرستان هندیجان انجام گردید. آزمایش به صورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرارانجام شد. الگوی کاشت شامل سه سطح کشت یک ردیف روی پشتهM1 کشت یک ردیف کفجو(M2دو ردیف روی پشته M3به عنوان فاکتور اصلی و چهار تراکم D4) ، ۱۰۵(D3)، ۹۵(D2)، ۸۵(D1 15 ، بوته در متر مربع به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد . نتاج نشان داد که در طول دور رشد روند تجمع ماده خشک برگ ،ساقه، بلال ، و ماده خشک کل تحت تاثیر الگوی کاشت قرار گرفت اما تاثیر تراکم متغیر بود، و میزان این تغییرات در خصوص ماده خشک برگ بیشتر بود.روند تجمع ماده خشک بلال تا پایان دوره افزایشی ولی ماده خشک برگ ،ساقه و کل ابتدا تا حد مشخصی افزایش و سپس کاهش یافتند . نتایج حاصل از برداشت نهایی نشان داد که آرایش کاشت و تراکم روی ماده خشک برگ ، ساقه ، بلال، کل ، و عملکرد علوفهدر سطح یک درصد معنی دار و همچنین اثر متقابل آنها روی ماده خشک کل و ساقه در سطح یک درصد و روی ماده خشک بلال در سطح پنج درصد معنیدار اعلام شد اما اثر متقابل این دو عامل بر ماده خشک برگ و عملکرد معنیدار نبود . بررسی نشان داد که همبستگی مثبت و معنیدار بین اجزا اندازهگیری شده وجود دارد