سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی خطیبی بردسیری – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امید دیانی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
جلیل آبشناس – استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
موحده لطفی هرمزدآبادی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هدف از اجرای این طرح بررسی تاثیر تغذیه گردوی ضایعاتی بر تعدادی از فرآسنجه های خونی گوسفند بود. به این منظور از ۱۶ راس بره نر نژاد کرمانی با سن ۹ ماه، در مدت ۹۰ روز در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل ۱) جیره شاهد(بدون گردوی ضایعاتی) ۲) جیرهبا ۱۰ % گردوی ضایعاتی بود. جیره ها به صورت کاملا مخلوط و دو بار در روز به بره ها تغذیه شدند. در پایان دوره از رگ گردن بره ها خون گیری شد.نتایج نشان داد که میزان HDL خون بره های تغذیه شده با جیره دارای گردوی ضایعاتی به صورت معنی داری( ۰۵ / P<0 ) ازگروه شاهد بیشتر بود. ازطرفی میزان کلسترول( ۰۵ / P<0 ) و کراتینین( ۰۱ / P<0 ) خون بره های تغذیه شده با جیره شاهد بیشتر از بره های تغذیه شده با جیره دارای گردوی ضایعاتی بود. میزان اوره، تری گلیسرید، آلبومین، کلسیم، فسفر و کل پروتئین خون بره ها تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت. بنابراین، استفاده ازگردوی ضایعاتی در تغذیه دام ها به علت افزایش HDL و کاهش کلسترول، کراتینین و تری گلیسرید ممکن است در کاهش این فرآسنجه ها در گوشت و سایر فرآورده های دامی موثر باشد