سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین ولی زاده قلعه بیگ – دانشجوی کارشناسی ارشد
نورمحمد تربتی نژاد – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – دانشیار
رضا اشکانی فر – کارشناس ارشد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تغذیه گیاه دارواش (Viscum album) بر تعدادی از فرآسنجه های خونی در بره های نر پرواری کردی، آزمایشی با ۲۴ بره (متوسط وزن زنده ۱/۵ ±۳۱/۶ ) انجام شد. آزمایش شامل ۴ تیمار و ۶ تکرار بود. بره ها به ۴ گروه (تیمار) تقسیم شده و در باکس های انفرادی قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل سطوح ۰ ،۵ ،۱۰ و ۱۵ درصد دارواش بودند. جیره ها به صورت کاملا مخلوط و دو بار در روز به بره ها تغذیه شدند. در پایان دوره از رگ گردن بره ها خون گیری شد. طول دوره آزمایش۹۰ روز بوده و به علاوه ۲ هفته دوره عادت پذیری در نظر گرفته شد. این آزمایش در تابستان سال ۸۹ در محل ایستگاه اصلاح نژتاد گوسفند کردی شمال خراسان واقع در ۱۵ کیلومتری شهرستان شیروان انجام شد. گلوکز، اوره، هماتوکریت، هموگلوبین، شمار گلبولهای قرمز، شمار گلبولهای سفید، میانگین غلظت هموگلوبین در واحد حجمی گلبول قرمز و میانگین حجم گلبول قرمز خون تعیین گردیدند. میزان گلوکز، اوره، هماتوکریت، هموگلوبین، شمار گلبولهای قرمز، شمار گلبولهای سفید، میانگین میزان هموگلوبین در گلبول قرمزخون ، میانگین غلظت هموگلوبین در واحد حجمی گلبول قرمز ، میانگین حجم گلبول قرمز خون بره ها تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که گیاه دارواش تا ۱۵ درصد جیره بدون تاثیر سوء در سلامت عمومی دام قابل استفاده در جیره بره های پرواری است.