سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل هدایتی پور – عضو هیات علمی ومحقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
منصور بهرامی – کارشناس ومحقق معاونت موسسه فنی ومهندسی کشاورزی ایران تحقیقات برنج ک

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تعداد دفعات پادلینگ و همچنین نوع ادوات به کار برده شده بر روی خواص فیزیکی خاک و عملکردمحصول ۶ تیمار مختلف روش پادلینگ انجام شد. شخم اولیه برای کلیه تیمارها به وسیله گاوآهن برگرداندار و در اوائل بهار انجام شد.این تیمارها عبارتند از پادلینگ بوسیله روتاری پشت تراکتوری( ۲مرتبهT1 پادلینگ بوسیله روتاری پشت تراکتوری ( ۳مرتبه T2 پادلینگ بوسیله روتاری پشت تیلری ( ۴ مرتبهT3 -4 پادلینگ بوسیله دیسک ( ۳ مرتبه ) ۴T پادلینگ بوسیله دیسک ( ۴ مرتبهT5 _پادلینگ بوسیله دیسک( ۵مرتبهT6 نوع طرح بکار برده شده طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکراردرنظرگرفته شد . وزن مخصوص ظاهری دردوعمق ۵ و ۱۰ سانتیمتر, نفوذپذیری و عملکرد محصول اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد میزان نفوذپذیری با افزایش تعداد دفعات پادلینگ درهر دوروش افزایش می یابد و تاثیر تیمارهای اعمال شده در سطح ۵ درصدمعنی دار می باشد.کمترین میزان نفوذ پذیری مربوط به تیمار اولT1 می باشد. اختلاف بین وزن مخصوص ظ اهری و عملکرد معنی دار نمی باشد . با این حال کمترین وزن مخصوص درعمق ۵ سانتیمتر مربوط به تیمار T6 و بیشترین آن تیمارT4 می باشد. نتایج طرح نشان می دهد در روش استفاده از دیسک با افزایش تعداد دفعات پادلینگ وزن مخصوص ظاهری کاهش می یابد ولی در ارتباط با روش استفاده از روتاری عکس این حالت روی میدهد همچنین نتایج نشان داد که افزایش دفعات انجام گل خرابی نه تنها باعث افزایش عملکرد نمی شود بلکه باعث صرف انرژی و وقت بیشتری می شود. تعداد دفعات مناسب برای دیسک ۳ مرتبه و برای روتاری ۲ مرتبه م یباشد