سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین شمسی محمودآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
عباس زارع زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
زهرا سروی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تراکم روی ماده خشک و میزان اسانس آویش باغی در مرحله قبل از گلدهی کامل گیاه آزمایشی بصورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در ایستگاهتحقیقاتی گیاهان دارویی استان یزد انجام شد دراین آزمایش میزان اسانس درصد اسانس و عملکرد ماده خشک در تراکمهای مذکور مورد بررسی قرارگرفت و نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تراکم کاشت برعملکرد ماده خشک و میزان اسانس در واحد سطح تاثیر معنی داری p ≤۰٫۰۱ دارد اما تراکم برروی درصد اسانس تاثیر معنی داری ندارد ولی به سبب افزایش عملکرد ماده خشک باعث افزایش عملکرد اسانس د رواحد سطح به طور معنی دار است و مقایسه میانگین نشانداد که بهترین تراکم از نظر عملکرد ماده خشک و میزان اسانس تراکم ۲۵ است.