سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن حیدریان اردکانی – دانش آموخته شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد م
دانیال آبادی خواه ده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظورتعیین تاثیر تراکم علف هرز تاج خروس ریشه قرمزAmaranthus retroflexus وقدرت رقابتی این علف هرز برصفات مورفولوژیکی وعملکرد ارقام مختلف آفتابگردان آزمایشی در سال ۱۳۸۵ در قالب کرت های خرد شده بر اساس طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه میبد (طول جغرافیایی ۱۰ درجه و ۲ دقیقه و ۵۴ ثانیه و عرض جغرافیایی ۴ درجه و ۱۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه و ارتفاع ۱۲۳۴ متر از سطح دریا) اجرا شد. تمیارهای آزمایشی شامل تراکم های ۰ و ۲ و ۴ و ۸ و ۱۶ بوته تاج خروس ریشه قرمز در متر طولیردیف به عنوان فاکتور اصلی و سه واریته آفتابگردان (رکورد، آرماویروسکی، زاریا) به عنوان فاکتورهای فرعی در نظر گرفته شد. در این آزمایش تأثیر تراکم های مختلف تاج خروس بر عملکرد و اجزای عملکرد، ماده خشک کل و درصد روغن، درصد پوکی، وزن دانه، قطر طبق، وزن هزاردانه و وزن خشک طبق مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که شاخص سطح برگ، عملکرد بیولوژیک، ارتفاع، عملکرد و اجزای عملکرد دانه آ فتابگردان تحت تأثیر رقابت کاهش یافت. در این آزمایش تراکم های مختلف علف هرز تأثیر معنی داری بر صفات اندازه گیری شده آفتابگردان داشت یعنی با افزایش تراکم علف هرز عملکرد و اجزای عملکرد کاهش یافت . گیاه آفتابگردان از نظر مورفولوژی دارای ارتفاع بیشتر از تاج خروس می باشد ویژگیهایی همچون ارتفاع ، تراکم کانوپی، شاخص سطح برگ و سرعت رشد برگ در افزایش توانایی رقابت گیاه زراعی با علف هرز مؤثر بود لیکن در این آزمایش مشاهده گردید که تراکم های بالای علف هرز تاج خروس تأثیر بسزایی روی بسیاری از صفات آفتابگردان داشت. همزمان ب ا افزایش تراکم تاج خروس، افزایش ارتفاع و شاخص سطح برگ، باعث افزایش میزان جذب تشعشعات فعال فتوسنتزی توسط تاج خروس شد در نتیجه میزان نور کمتری در اختیار گیاه زراعی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در این آزمایش اکثر صفات اندازه گیری شده تحت تأثیر شدید تراکم های علف هرز بخصوص در تراکم های ۸ و ۱۶ بوته تاج خروس در متر طولی ردیف قرار گرفت. در این بین رقم زاریا نسبت به ارقام دیگر آفتابگردان در برابر رقابت علف هرز تاج خروس از نظر بسیاری صفات فیزیولوژیک مثل عملکرد دانه، درصد روغن، وزن خشک کل، وزن خشک طبق و وزن هزاردانه نسبت به ارقام دیگر آفتابگردان برتری داشت.