سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا عبادوز – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
شقایق رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مانی مجدم – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم برعملکرد هیبریدهای ذرت در شرایط آب و هوایی اهواز آزمایشی در سال ۱۳۸۸ بهمدت یک سال د رمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا گردید این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بصورتی که عامل ها شامل فاصله روی ردیف در سه سطح ۱۳ ، ۱۴و ۱۶ سانتی مت رو هیبرید نیز در سه سطح ارقام ۷۰۴ ، ۶۴۰و ۵۰۰ بودند صفات اندازه گیری شامل نسبت برگ به ساقه، نسبت بلال به بیوماس، درصد پروتئین خام و عملکرد پروتئین خام درمتر مربع بود. نتایج نشان داد که اثرتراکم برنسبت برگ به ساقه و عملکرد پروتئین خام تاثیر معنی داری داشت ارقام مورد آزمایش تنها از نظر درصد پروتئین خام با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند برهمکنش رقم و تراکم تنها برای نسبت برگ به ساقه معنی دار گردید.