سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یحیی کلانتری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
حسین شمسی محمود آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد میبد
قاسم محمدی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
کیوان کلانتری زاده – کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر تراکم بوته برعملکرد و اجزای عملکرد ۱۰ ژنوتیپ جو بدون پوشینه لخت آزمایشی درمزرعه ای واقع درمنطقه رفسنجان درطول سال زراعی ۸۸-۸۷ انجام گرفت طرح آماری مورد استفاده اسپلیت پلات درقالب بلوکهای کامل تصادفی بود پلاتهای اصلی شامل ۳ تراکم بوته هنگام کاشت ۱۵۰و۳۰۰و۴۵۰ بوته درمترمربع و پلاتهای فرعی شامل ۱۰ ژنوتیپ جو بدون پوشینه بودند که در۳تکرار انجام شد نتایج تجزیه واریانس درمورد عملکرد دانه و شاخص برداشت نشان داد که اثرمتقابل ژنوتیپ و تراکم بوته دارای تفاوت معنی داری بود بیشترین عملکرد دانه و شاخص برداشت متعلق به ژنوتیپ ۹-۸۵Ehbyt- درتراکم ۴۵۰ بوته درمترمربع بود مقایسه میانگین های وزن هزاردانه تعداد دانه درسنبله و تعدادسنبله درواحد سطح ژنوتیپ های مختلف جو بدون پوشینه نشان داد که ژنوتیپ های۹-۸۵Ehbyt- بیشترین مقدار وزن هزاردانه با ۵۰ گرم ژنوتیپ ۶-۸۳-Eh بیشترین تعداددانه درسنبله با ۶۶/۴ عدد و ژنوتیپ ۹-۸۵Ehbyt- بیشترین تعدادسنبله درواحد سطح با ۶۱۲/۷ سنبله را تولید نمود.