سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان کاظم زاده خواجوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مجتبی جعفرزاده – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس

چکیده:

تراکم عامل اساسی برای تغییر آرایش فضایی اندامهای هوایی و در نهایت کاهش توانایی تداخل علفهای هرز باگیاه زراعی هستند. تاثیر تراکم ذرت (Zea mays .L) بر روند رشد و شاخصهای فیزیولوژیکی این گیاه در یک آزمایش بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت. تراکم کاشت شامل ۳۰ و ۹۹ و ۱۲۰ هزار بوته در هکتار بود. نتایج این بررسی افزایش شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول اگر چه روند مشابهی در تراکم های مختلف داشتند اما با افزایش تراکم این شاخص ها نیز افزایش یافتند. عملکرد علوفه ذرت نیز در تراکم ۱۲۰ هزار بوته بیشتر از بقیه تراکم ها بود