سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرگس سمیعی زاده – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین ایران
احمد راه چمنی – استادیاردانشکده مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین ایران

چکیده:

این پژوهش نخست نگرش کلی درخصوص نیات رفتاری ارایه میدهد سپس برمبنای مدل یافت شده متغیرهای مهم جهت مطالعه دریکی ازسایت های خرید انلاین استخراج گشته است نظر به اینکه سایت خرید انلاین دیجی کالا برای مطالعه موردی انتخاب شده است ۷۰۰پرسشنامه توزیع شد که ازآن تعداد ۳۹۰پرسشنامه قابل قبول بودند برمبنای اطلاعات موجود نخست آمار توصیفی که شامل توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت سن و تحصیلات پرسش شوندگان است گزارش گردید سپس اماراستنباطی مربوط به متغیرها بااستفاده ازمدل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی به منظور پیشگویی رابطه ها به کارگرفته میشود دراین بخش ازگزارش به بررسی تحلیل فرضیه ها براساس نتایج بدست آمده ازنرم افزار لیزرل پرداخته میشود که جز اهداف پژوهش به شمار میروند بنابراین فرضیات تجربه برندانلاین بررضایت رضایت برنیات رفتاری تاثیرمثبت و معناداری دارد اما تجربه برند انلاین برنیات رفتاری تاثیر مثبت و معنادار ندارد