سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه محمدزاده – دانشجوی دکترای زراعت. عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد خرم آباد و مدعو دا
سیدعطااله سیادت – عضو هیئت علمی دانشگاه رامین اهواز
نوروف م.س –

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و فاصله ردیف بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات وابسته به آن آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی ۸۹-۸۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی منطقه سراب چنگایی در استان خرم آباد، ایران اجرا شد. چهار تاریخ کاشت ( ۱ آذرماه، ۱۵ آذر ماه، ۳۰ آذر ماه و ۱۵ دی ماه ) به عنوان عامل اصلی و چهار فاصله ردیف ۱۵ ، ۳۰ ، ۴۵ و ۶۰ سانتیمتر) به عنوان عامل فرعی انتخاب شدند. نتایج حاصل آزمایش نشان داد که تاریخ کاشتهای مختلف تأثیر معنی داری بر عملکرد و اجرای عملکرد داشت. بیشترین عملکرد دانه ( ۱۲۲۵ کیلوگرم در هکتار)، تعدا طبق در بوته ۱۲/۷ طبق تعداد دانه در طبق عدد ۲۹/۳ وزن هزاردانه و عملکرد بیولوژیک ( ۳۵۸۵ کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت دوم ( ۱۵ آذرماه) حاصل شد. عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه نیز تحت تاثیر فاصله ردیف معنی دار شدند . فاصله ردیف ۳۰ سانتیمتری در مقایسه با سایر فاصله ردیفها بیشترین عملکرد دانه ۱۲۱۴ کیلوگرم در هکتار)، تعداد طبق در بوته ۱۲/۸طبق)، تعداد دانه در طبق ۲۴/۳ دانه) و عملکرد بیولوژیک( ۳۵۶۲ کیلوگرم در هکتار) را دارا بود.نتایج حاصل از اثر برهمکنش تاریخ کاشت× فاصله ردیف نشان داد که به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت ۱۵ آذرماه با فاصله ردیف ۳۰ سانتی متر با میانگین ۱۴۱۴ کیلوگرم در هکتار و تاریخ کاشت ۱۵ دی ماه با فاصله ردیف ۶۰ سانتیمتر با میانگین ۷۹۰ کیلوگرم در هکتار اختصاص داشت . در مجموع با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش تاریخ کاشت ۱۵ آذر ماه و فاصله ردیف ۳۰ سانتیمتر در این بررسی قابل توصیه میباشد.