سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود رحمانی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت،دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلا
فرشته امینی – کارشناس ارشد علوم گیاهی-فیزیولوژی گیاهی دان ک شده علوم دانشگاه آزاد ا
علی خورگامی – عضو هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر کیفیت و کمیت عملکرد دانه در ارقام مختلف کلزا، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده درقالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زنجان اجرا گردید . تاریخ کاشت در ۴ سطح شامل ۲۰ شهریور، ۳۰ شهریور، ۱۰ مهر و ۲۰ مهرماه، در کرتهای اصلی و رقم در ۴ سطح شامل Opera و Licord و Modena و Okapi در کرتهای فرعی قرار گرفتند. اثر ساده تاریخ کاشت تنها بر طول دوره رویشی در سطح پنج درصد معنی دار گردید. اثر ساده رقم در عملکرد دانه در سطح یک درصد و صفات تاریخ رسیدن، طول دوره رویشی، ارتفاع بوته، وزن هزاردانه و درصد روغن در سطح پنج درصد معنی دار شد. اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر ارتفاع بوته و درصد روغن در سطح پنج درصد معنی دار، مابقی صفات معنی دار نشد. مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم نشان داد که ارقام مورد آزمون در تاریخ های مختلف کاشت به غیر از صفت تعداد دانه در کپسول در مابقی صفات در گروه های متفاوت آماری قرار دارند. به طور کلی رقم Modena در تاریخ کاشت ۲۰ شهریور با میانگین ۴۵۶۰ کیلوگرم در هکتار بالاترین و رقم Okapi در تاریخ ۳۰ شهریور با میانگین ۳۵۶۶ کیلوگرم در هکتار کم ترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند .رقم Modena با میانگین ۴۵۱۷ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را در بین ارقام دارا بود. در مجموع رقم Modena با عملکرد برتر درک لیه تاریخ های کاشت می تواند به عنوان رقم جدید در مناطق سرد در سال های آتی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.