سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راضیه ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
فهیمه احمدپور – کارشناس ارشد گیاهان دارویی

چکیده:

به منظور تعیین بستر کشت و رقم مناسب درسیستم هیدروپونیک بهمنظور پرورش فلفل دلمه ای با نام علمی Capsicum annum L. آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار انجام شد رقمهای فلفل دلمه شامل Figaro , LiricaRZوSereno بودند و سه بستر کشت ورمیکولایت + ماسه به نسبت ۱:۱ پیت+پرلایت به نسبت ۱:۱ و پشم سنگ مورد استفاده قرارگرفت نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد کل در بوته و میانگین وزن میوه به ترتیب با میانگین ۲۰۰۳/۹۱ و ۱۲۹/۱۴ گرم تعداد میوه دربوته با میانگین ۱۵/۵ عدد طول و قطر میوه به ترتیب ۱۰/۸۵ و ۸/۱۶ سانتی متر از بستر کشت پیت + پرلایت بدست آمد رقم Lirica RZ در صفات عملکرد کل دربوته طول و قطر میوه میانگین وزن میوه به ترتیب با میانگین ۱۴۹۸/۹۷ گرم ۱۰/۷۵ و ۷/۴۶ سانتیمتر و ۱۲۲/۴۱ گرم بیشترین مقادیر را نسبت به دو رقم دیگر نشان داد اثر متقابل رقم و بستر کشت دروزن میوه در سطح ۵ درصد و درطول میوه درسطح ۱ درصد معنی دار گردید تیمار Lirica RZ پیت +پرلایت بیشترین تاثیر را برروی صفات کمی و کیفی فلفل دلمه ای داشت