سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد قره آغاجی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

یکی از روشهای جدیدریسندگی الیاف غیریکسره ریسندگی جت هوا می باشد نخهای ریسیده شده با این روش ساختمانی متفاوت از نخهای رینگ داشته و استحکام آنها نیز کمتر از نخهای رینگ است ولی سرعت تولید ریسندگی جت هوا تا ۳۵۰ متر بردقیقه می رسد دراین تحقیق اثربرخی از فاکتورهای ماشین شامل فشارجت اول فشارجت دوم و سرعتتولید برساختمان و خواص فیزیکی نخ شامل استحکام ازدیاد طول کارتاحد پارگی و تاب نخ مورد مطالعه قرارگرفته است چنین نتیجه گرفته شده است که افزایش سرعت تولید سب کاهش استحکام ازدیاد طول و کارتاحد پارگی می شود به علاوه افزایش سرعت تولید از ۲۰۰ به ۲۵۰ متر بردقیقه سبب کاهش ساختمانکلاس I و افزایش ساختمان کلاس II می شود ساختمان کلاس I بطور مشخص سبب بهبود خواص فیزیکی و ساختمان کلاس III سبب نزول این خواص میگردد با افزایش فشار جت دوم از ۲/۵به ۳/۵ بار استحکام ازدیاد طول و کار تاحد پارگی افزایش می یابند.