سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی نصراله پور – کارشناس ارشد عمران -راه وترابری معاونت عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد
حسن ذوقی – عضو هئیت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمد حسن خلیل پاشا – عضو هئیت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
محمد علی خلیل زاده – عضو هئیت علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

فیلرها اجزایی ضروری در تهیه مخلوط بتن آسفالتی بوده که اگر چه این مواد در مقادیر کم در آسفالت به کار می رود، اما تغییر نوع و مقدار فیلر م یتواند تأثیر بزرگی در بهبود عملکرد آن داشته باشد.فیلرها در آسفالت به منظور کم کردن فضاهای خالی، افزایش دوام و کاهش نفوذپذیری و در نتیجه افزایش مقاومت در برابر نفوذ آب بکار می روند. لذا بررسی دوام و شناخت راههای افزایش دوام این مخلوطها بسیار حائز اهمیت ۶۰ وحاوی فیلرهای پودر سنگ، تالک، کائولن و مخلوطی از اینها مورد – است.در این تحقیق مصالح سنگی با دانه بندی استاندارد، قیر خالص ۷۰ استفاده قرار گرفت. فیلرهای تالک و کائولن از فیلرهای طبیعی هستند که منابع آنها ارزان و در دسترس می باشد. در این بررسی با استفاده از روش تجربی مارشال (استاندارد ۱۵۵۹ AASHTO-D ) درصد قیر بهینه برای هر یک از مخلوطهای آسفالتی با فیلرهای مختلف تعین شد. آزمایشهای مقاومت مارشال ۱۶۵ AASHTO-T و کشش غیر مستقیم ۲۸۹ AASHTO-T بر روی نمون ههایی که تحت رژیم مستغرق(نمون ههای تر) و رژیم اشباع – انجماد – ذوب (نمون ههای اشباع) و نمون ههایی که دراین رژیم قرار نداشتند (نمون ههای خشک) انجام گرفت. مخلوطهای آسفالتی با فیلرهای میکرونیزه دارای نسبت مقاومت مارشال و مقاومت کششی بیشتری نسبت به فیلر پودر سنگ داشته و نقش فیلرهای تالک و کائولن در افزایش دوام نمون هها بسیار مشهود است.