سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرشته میرزایی کوتنایی – دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی دانشگاه گیلان
عباسعلی حسین خانزاده – دانشیارگروه روانشناسی دانشگاه گیلان
ایرج شاکری نیا – استادیارگروه روانشناسی دانشگاه گیلان
فرهاد اصغری – استادیارگروه مشاوره دانشگاه گیلان

چکیده:

هدف پژوهش حاضربررسی انسجام خانواده بررفتارهای پرخاشگرانه فرزندان می باشد روش این پژوهش توصیفی مقطعی وازنوع همبستگی است جامعه اماری شامل تمامی دانش اموزان دختر پایه پنجم مشغول به تحصیل دردبستانهای دولتی شهر ساری درسال تحصیلی ۹۳-۹۴ است که تعداد ۲۵۴ نفربااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند برای جمع اوری داده ها ازپرسشنامه انسجام خانواده سامانی ۱۳۸۱ و پرسشنامه پرخاشگری شهیم برای کودکان دبستانی ۱۳۸۵ استفاده شد یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین انسجام خانواده با ابعادپرخاشگری جسمی r=-0/28 رابطه ای r=-/034 واکنشی r=-042 وپرخاشگری کل r=-0/41 درسطح معناداری P=0/0001 همبستگی منفی و معناداری وجود دارد همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حدود ۱۷درصد ازواریانس متغیر پرخاشگری توسط متغیر انسجام خانواده قابل پیش بینی است براین اساس میتوان نتیجه گرفت که انسجام خانواده بطور معناداری باپرخاشگری رابطه داشته و میتواند تا حدی آن را پیش بینی کند