سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس لقمان – کاشان دانشگاه کاشان
محسن یونسی بیدگلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
امیر عسکری کاشان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

دراین مقاله رفتار خزشی یک کره جدار ضخیم ساخته شدها ز کامپوزیت آلومینیوم تقویت شده با ذرات سیلیکون کارباید تحت فشارداخلی ودمای یکنواخت در سرتاسر جداره بررسی شده است و تاثیرات اندازه ذرات برروی رفتار خزشی درحالت پایدار مورد مطالعه قرارگرفته است نرخ کرنشی خزشی و تنش ها و مدلساختاری خزشی ماده با استفاده از روابط پراندتل – روس به هم مربوط می شوند مدل ساختاری ماده با قانون شربای که درآن از پارامترهای خزشی کامپوزیت توابعی از اندازه ذرات دما و درصد حجمی ذرات هستند شرح داده می شود همه خواص مکانیکی و گرمایی بر اساس درصد حجمی ذرات سیلیکون کارباید بیان میشود برای پیدا کردن پارامترهای خزشی ماده از معادله ای که توسط سینگ و گوپتا با برازش برداده های جدول نتایج تجربی پاندی که برای خزش تک محوری کامپوزیت آلومینیوم سیلیکون کارباید می باشد استفاده شدها ستدرپایان نتیجه گری شده که افزایش اندازه ذرات افزایش قابل ملاحظه ای برروی نرخ کرنش خزشی موثر دارد و همچنین باعث کاهش در ماکزیمم تنش موثر و تغییرات آن می گردد