سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
غلامرضا زارعی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
دانیال آبادی خواه ده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور بررسی اثر ولتاژ بر دو رقم از گیاه خیارگلخانه ای ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال ۱۳۸۹ در شهرستان رفسنجان انجام شد. فاکتور اول شامل دو رقم خیار کاترینا ونسیم و فاکتور دوم شامل دو ولتاژ الکتریکی ۰۴/۵ ولت و ۶ ولت) و تیمار بدون اعمال ولتاژ به عنوان شاهد انتخاب شدند. صفات ارتفاع ساقه، قطر ساقه، نعداد میوه و عملکرد میوه انداره گیری شد . نتایج به دست آمده نشان داد که بین رقم های مورد آزمایش و اثر متقابل تیمار اعمال شده در رقم و صفت ارتفاع گیاه در سطح یک درصد معنی دار شد. مقایسه میانگین اثر متقابل حاکی از آن است که یشترین ارتفاع گیاه در رقم کاترینا با اعمال تیمار ۴/۵ ولت و کم ترین ارتفاع در رقم نسیم و بدون اعمال تیمار به دست آمد . مقایسه میانگین اثرات ساده نشان داد که رقم کاترینا در صفت ا رتفاع بالاتر از رقم نسیم بوده و در مقایسه میانگین تیمارها در صفت ارتفاع و تعداد میوه مشخص شد که ولتاژ ۴/۵ ولت بالاترین ارتفاع و به طبع آن تعداد میوه بیشتری نیز داشت که با شاهد آزمایش معنی دار شد (۰٫۰۱>p).