سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امید اسدی اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سیدجلال طباطبایی – استاد باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
جعفر حاجی لو – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

توت فرنگی گیاهی حساس به تنش خشکی می باشد. برای بررسی تاثیر رژیم های مختلف رطوبتی بر میزان رشد، عملکرد و کیفیت توت فرنگی رقم سلوا، آزمایشی با استفاده ازتکنیک خشکی قسمتی از منطقه ریشه،دردانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک هایکامل تصادفی با۴ تکرار و ۵ تیماراجراءگردید.پس ازکاشت نشاء های توت فرنگی رقم سلوا، رژیم های متفاوت آبیاری شاملA (FC : FC (،B ) FC: 1/2 FC (،C ) FC : Dry (، D ) : Dry 1/2 FC ( وE ) (1/2 FC: 1/2 FC به دو طرف نشاء، اعمال شد. اندازه گیری ویژگی های کمی و کیفی نشان داد که در بین تیمارها تفاوت معنی داری وجود دارد. به طوری که تیمار A بیشترین میزان عملکرد زایشی و رویشی، تعداد برگ و میوه را نسبت به بقیه تیمارها داشت و تیمار B شاخص کلروفیل و سطح برگ بالایی را داشت. همچنین حداکثر میزان EC، TSS میوه و ماده خشک برگ و میوه در تیمار D مشاهده شد. درکل به غیراز تیمارA در بقیه تیمارها عملکرد توت فرنگی رقم سلوا کاهش یافت.