سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده نسا شاهرخی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
علی خورگامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

بمنظوربررسی تاثیر استفاده بهینه ازکودهای حاوی عناصرکم مصرف بصورت محلول پاشی برعملکرد و برخی خصوصیات زراعی گندم دیم در خرم آباد لرستان آزمایشی به صورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و دوازده۱۹ ، انجام گرفت .کرت اصلی تیمار محلول پاشی درچهارسطح شاهد)بدون محلول پاشی( ، محلول پاشی با – تیماردرسال زراعی ۱۹ غلظت دو ، چهار وشش درهزار وکرت فرعی رقم گندم در ۳سطح ) آذر ۲ ، کوهدشت و زاگرس(بودند.صفات موردبررسی شاملعملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک ، تعداد سنبله درمترمربع ،تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه مورد تجزیه واریانس ومقایسهمیانگین با آزمون دانکن قرار گرفتند . نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد ، تیمار محلول پاشی اثر مثبت روی عملکرد دانه داشته ودرسطح یک درصد معنی دار شدهوکمترین ) m4v است.بیشترین عملکرد دانه ۵۹۲۸ کیلوگرم درهکتارمربوط به تیمارمحلول پاشی با غلظت ۶درهزار ورقم زاگرس) ۳ عملکرد دانه ۴۳۶۴ کیلوگرم درهکتار مربوط به تیمار شاهد ورقم آذر ۲ می باشد . افزایش غلظت محلول پاشی بر تمام تیمارهای تحت بررسی اثر مثبت داشته و سبب افزایش عملکرد شده است